Blog Quản lý Database với Plesk

Thông tin chung

Khi nhận được thông tin quản trị Web Hosting, bạn sẽ tìm thấy liên kết vào Plesk. Thông thường, địa chỉ vào Plesk là http://ip-server:8787/ (bạn thay ip-server bằng IP của máy chủ được cung cấp). Tuy nhiên, nếu Domain của bạn đã được cấu hình sẵn, bạn có thể vào thông qua chính tên miền của Website là http://my-domain:8787/.

Truy cập vào chức năng quản lý Database của Plesk

Môi trường hosting Windows của chúng tôi đã và đang hỗ trợ 2 loại database:
Microsoft SQL Server: 2012
MySQL: version 5.x

Sau khi login thành công vào giao diện Plesk Panel, bạn tìm đến icon Websites & Domains / Databases để tạo hay loại bỏ database được sử dụng bởi các trang web của bạn.

Tạo Database

 1. Click Add New Database.
 2. Nhập Database name.
 3. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bảng chữ cái Latin : bao gồm chữ và số (có thể dài đến 64 ký tự) để đặt Database name.
 4. Lựa chọn database type mà bạn muốn dùng: MySQL , Microsoft SQL Server.
 5. Click OK.

Sau đó bạn thiết lập các thông tin quản trị database vừa tạo.

 1. Click Add New Database User.
 2. Nhập Database user name và password sẽ được sử dụng để truy cập các nội dung của cơ sở dữ liệu.
 3. Click OK.
Xóa Database

 1. Chọn checkbox tương ứng với database mà bạn muốn.
  Nếu checkbox này chuyển sang màu xám, điều này có nghĩa là database này được sử dụng bởi một ứng dụng web và bạn chỉ có thể thao tác sau khi xóa các ứng dụng tương ứng.
 2. Nhấp vào Remove.
 3. Xác nhận Remove the selected databases?.
 4. Nhấn OK.

Cấu hình Database vào Website

Bạn nên kiểm tra các thông tin Database Server trước để khai báo chính xác connection trên website.Nếu cơ sở dữ liệu MSSQL bạn sẽ nhìn thấy MB2DXX\sql2008.

Thông thường các Database server cho 2 loại database này là:
MySQL : localhost hay IP-server
VD:
$hostname = "localhost";

$username = "databaseUser";

$password = "databasePassword";

$databasename = "databaseName";

MS-SQL : IP-server,1433
VD:

<add name="ConnectionString" connectionString="Data Source=MB2D96\sql2008;Initial Catalog=TenDatabase;Persist Security Info=False;User ID=UserNameDatabase;Password=MatKhau" providerName="System.Data.SqlClient" />

odbc_strConn = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=MB2D118\SQL2008;Initial Catalog=TenDatabase;User Id=UserNameDatabase;Password=MatKhau"

<add name="ConnectionString" connectionString="metadata=res://*/Models.ModelTHV.csdl|res://*/Models.ModelTHV.ssdl|res://*/Models.ModelTHV.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;Data Source=112.78.2.94,1433;Initial Catalog=TenDatabase;MultipleActiveResultSets=true;User Id=UserNameDatabase;Password=MatKhau;" providerName="System.Data.EntityClient" />

 

Bạn đang quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi? Hãy chia sẻ mong muốn của bạn để chúng tôi phục vụ bạn!